The following users have rated Dilwale movie:
Himanshu Jain
3/10
Jayati Agarwal
9/10
Aradhana 2709
10/10
Shravan Ahuja
6/10
Naresh Jain
6/10
Khushi Jain
7/10
Adil Merchant
4/10
Kajal Singhania
8/10
Jinesh Jain
8/10
Puneet Wadhwa
8/10
Trupti Dhatrak Berde
8/10
Khushbu Jagwani
9/10
Niraj Chawla
7/10
Viren Lakhani
7/10
Mili Bhansali
7/10
Rushabh Bhansali
6/10
Pritha Dalmia
6/10
shahnawaz rakhshani
10/10
Monil Doshi
5/10
Shivangi Jain
7/10
Aanchal Mehta
7/10
Nilesh Dawn
10/10
Mohammed Abdul Hameed Shaik
10/10
rishab dhall
10/10
Samadhan Naikwade
6/10
FD FD
1/10
kuttaiclub
6/10

Join Us

Copyright (c) 2014-2016 BFWA. All Rights Reserved.